Sở TNMT Hà nội: Tình trạng ô nhiễm không khí, bụi, tiếng ồn, nguồn nước, nhất là chất thải rắn ở một số làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày càng gia tăng

Nỗ lực cải thiện ô nhiễm làng nghề http://tnmtnd.hanoi.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=14049:n-l-c-c-i-thi-n-o-nhi-m-lang-ngh&catid=11&Itemid=171 Thứ ba, ngày 03 tháng 04 năm 2018 Tình trạng...