Sơn không xuyên sáng ARIA PALLAS

Sơn lên kính để không nhìn được xuyên sáng