Để thực hiện định hướng trên, ARIA xác định chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh của mình như sau:

– Liên tục thay đổi tư duy và tập trung nghiên cứu không ngừng để tiên phong tạo ra các loại sơn gốc nước có chất lượng ngày càng cao thân thiện với sức khỏe và môi trường tại Việt Nam;

– Sản xuất và cung cấp các sản phẩm sơn phủ gốc nước chất lượng cao cấp, màng sơn đạt yêu cầu thẩm mỹ cao với hiệu quả sử dụng vượt bậc tương đương và vượt trội so với các sản phẩm sơn phủ gốc dầu hiện đang được sử dụng;

– Tạo môi trường làm việc khuyến khích sự sáng tạo, tâm huyết cho mỗi cá nhân và đồng tâm cho tập thể;

– Nâng cao năng lực tư vấn với đối tác và khách hàng tại Việt Nam trong việc sử dụng mới các sản phẩm sơn phủ gốc nước và thay thế các sản phẩm sơn phủ gốc dầu bằng các sản phẩm sơn gốc nước;

– Thuyết phục khách hàng và các bên liên quan cùng làm việc hướng tới mục tiêu sử dụng các sản phẩm sơn phủ gốc nước thay các sản phẩm sơn phủ gốc dầu.